Rady pro pozůstalé

Půl hodiny před obřadem konaném ve velké obřadní síni se objednatel obřadu dostaví do čekárny (po schodech nahoru na levé straně ochozu. Je možné použít i výtah, který je po pravé straně podloubí budovy.) a vyčká příchodu obřadníka.
Při obřadu konaném v malé obřadní síni se objednatel dostaví do čekárny, která je v přízemí budovy 15 minut před začátkem obřadu a vyčká příchodu obřadníka. Vchod do čekárny je z pravé strany budovy.

S obřadníkem překontroluje objednatel květinovou výzdobu, může ještě změnit, nebo dohlásit hudbu, popřípadě identifikaci. S řečníkem si objednatel obřadu domluví smuteční projev (obřad může být i bez smutečního projevu).


Do čtrnácti dnů po kremaci od nás obdržíte:

 doklad o zpopelnění.

Urnu s popelem zemřelého si objednatel kremace vyzvedne v kanceláři – výdej uren v pondělí a ve středu od 7.00 do 11.30 hodin od 12.00 do 17.00 hodin. (předposlední dveře administrativní budovy).  Mimo úřední hodiny bude urna vydána pouze po telefonické domluvě!
Doklad o zpopelnění je nutné předložit spolu s občanským průkazem objednatele!!

 

Vystavení úmrtního listu

Úmrtní list vystavuje matrika v místě úmrtí, nejdříve 14 dní po úmrtí.

Pardubice – magistrát (rohový dům naproti divadlu v přízemí (č. dveří 118)

Úřední dny – pondělí a středa 8.00 – 17.00 hodin.

O úmrtní list si musí zažádat přímí příbuzní (manžel-ka, děti, rodiče,sourozenci)

S sebou je třeba vzít:

- občanský průkaz, rodný list zemřelého, oddací list (žije-li partner) OP partnera

- občanský průkaz a rodný list osoby uplatňující nárok na úmrtní list

- objednávku kremace vystavenou na pohřební službě

 

Žádost o vdovský důchod

Musí pozůstalý manžel(ka) uplatnit osobně na Správě důchodového zabezpečení pod který spadá podle místa svého bydliště.

Pardubice: U Stadionu 2729

K žádosti je třeba doložit:

Úmrtní list, oddací list a rodný list žadatele, nový občanský průkaz (nebo potvrzení o zažádání o nový OP), výměry důchodů obou manželů.

 

Fotografie na štít (pouze ve velké obřadní síni)

Je nutné dodat v elektronické podobě (e-mail: jelinkova@smp-pce.cz), nebo v papírové podobě
do kanceláře pohřební služby nejdéle den před obřadem.

 

Vzpomínka (pouze ve velké obřadní síni)

Můžete si přinést buď vlastní, nebo Vám ji vytvoříme z Vámi přinesených fotografií (v elektronické, nebo papírové formě). Vlastní prezentaci můžete přinést nejpozději 48 hodin před smutečním obřadem. Taktéž fotografie je nutné doručit do naší pohřební služby do 24 hodin po sjednání, nejpozději však do 48 hodin před obřadem.

 

Pohřebné

Na pohřebné má nárok pouze osoba, jež vypravila pohřeb (kremaci) nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Výše pohřebného je stanovena pevnou částkou 5 000 Kč.

O tuto dávku je nutné požádat.